,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530760
Unikalnych : 5035873
Obecnie : 26
Zalogowanych : 0
Powrót

Aktualności

Majówka przy kapliczkach

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 05-05-17

Wójt Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw do udziału w konkursie: "MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE" Dla zwycięzców przewidziana jest nagroda pieniężna.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 10-ego maja pod nr tel. 600 036 875 lub e-mail: gok.lopuszno@gmail.com

Regulamin jest dostępny na stronie UG: www.lopuszno.pl i Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie: www.gok-lopuszno.eu

„Wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurkach przydrożnych, potocznie nazywane majówkami - to piękna polska tradycja, przez wiele lat kultywowana przez kolejne pokolenia".

 

 

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup, na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek".

Adam Mickiewicz

 

 

REGULAMIN KONKURSU

MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE

 

I. Organizator:

Wójt Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

 

II. Cele konkursu:

Przywrócenie zanikającej tradycji śpiewania nabożeństw majowych przy kapliczkach potocznie zwanych „Majówkami".
Kultywowanie tradycji wieczornych modlitw i śpiewania pieśni ku czci Najświętszej Maryi Pannie.
Zachęcenie ludzi do śpiewania pieśni maryjnych oraz litanii przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
Integracja pokoleń.

 

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs jest skierowany do mieszkańców poszczególnych miejscowości w gminie Łopuszno.
Konkurs polega na przedstawieniu w formie fotoreportażu nabożeństw majowych przy kapliczce czy krzyżu przydrożnym w swojej miejscowości.

- każda praca (zespołowa) powinna zawierać od 3 do 5 zdjęć wykonanych w

kolejnych dniach nabożeństw.

- zdjęcia powinny zostać opatrzone komentarzem.

- prace należy przygotować w dwóch wersjach: elektronicznej oraz papierowej, zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 13x18.

3. Czas trwania konkursu do 31.05. 2017r.

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace należy składaćdo 7. 06. 2017r.do p. Małgorzaty Soboń w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40.
Prace konkursowe zapakowane w kopertę powinny zawierać następujące informacje:

- KONKURS - MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE

- nazwę miejscowości,

- imię i nazwisko oraz kontakt osoby pod kierunkiem, której wykonano fotoreportaż.

3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.


V. Rozstrzygnięcie konkursu

Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna. Planowana data ogłoszenia wyników 27.06.2017r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej UG i GOK w Łopusznie.

VI. Postanowienia końcowe
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu w mediach i Internecie.

4. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestników konkursu zgody na bezterminową prezentację prac.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu, wydruku powiększeń i obróbki zdjęć. Udział w konkursie oznacza nieodpłatnie przekazanie Organizatorom autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu, a także do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.

 

 

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.