,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530763
Unikalnych : 5035876
Obecnie : 27
Zalogowanych : 0
Powrót

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 05-05-17

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032" w roku 2017.

 

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach na terenie Gminy Łopuszno w ramach realizacji zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łopuszno"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),

b. przygotowanie do transportu i załadunek,

c.  uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

d. transport odebranych odpadów,

e. 1m² płyt waży 11 kg

f.  przekazanie odpadów na składowisko: Składowisko Dobrów, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ilość określa się od 6  000 m2 do 13  636,36 m2 (150 Mg)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia
w sytuacji:

  1. gdy właściciele którzy złożyli wniosek odmówią wstępu na teren swojej posesji pracownikom firmy wyłonionej w zapytaniu celem wykonania przedmiotu zamówienia

 

3. Termin realizacji zamówienia:

15 października 2017 r.

 

4. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

 

5. Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Iwona Janik Tel. 41/380-55-24  adres e-mail:iwona.janik@lopuszno.pl

Fax. 41/382-12-50

 

6. Termin składania ofert

12 maja 2017 r. godz. 1500.

 

7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „ Nie otwierać przed 12 maja 2017 r godz. 1500" na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

 

8. Załączniki:

a. Wzór oferty Wykonawcy

b. Projekt umowy

c.  ....................

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

 

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.