,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530758
Unikalnych : 5035871
Obecnie : 27
Zalogowanych : 0
Powrót

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Usunięcie drzew

Napisał : Michał Nyga (michal.nyga@lopuszno.pl) | Data utworznia: 18-05-17

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Opis przedmiotu zamówienia: „Usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 372/2 obręb Łopuszno"

 

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Zadanie polega na:

Wykonaniu wycinki drzew rosnących na terenie stanowiącym własność Gminy Łopuszno z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Wykonanie wycinki drzew,  karczowanie karpin drzew rosnących na terenie stanowiącym własność Gminy Łopuszno - działka oznaczona w ewidencji gruntów obręb Łopuszno numerem 372/2 (plac targowy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu

- wycinka drzew na powierzchni około 0,70 ha

- karczowanie karpin wraz z ich wywozem,

- uporządkowanie terenu

Drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy.
W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość pozyskanego drewna.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z wycinka drzew oraz odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Należy uwzględnić podczas wykonywania prac, że w każdy czwartek w sąsiedztwie odbywa się targ, od rana do około godz. 1300

 

Uwagi:

· W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

· Zamawiający posiada decyzję Starosty Kieleckiego zezwalającą na usunięcie drzew.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

30.06.2017 r.

 

4. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

 

5. Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Iwona Janik  tel.41/380-55-24   adres e-mail: iwona.janik@lopuszno.pl

                          Zenon Głowala  tel. 41/382-12-56 adres e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

fax. 41/ 382 12 50

 

6. Termin składania ofert

26.05.2017 r. godz. 1500

 

7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „ Nie otwierać przed 26.05.2017 r. godz. 1500" na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

 

8. Załączniki:

a. Wzór oferty Wykonawcy

b. Kopia części decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 05.05.2017 znak: RO-I.613.41.2017, z wyszczególnieniem obwodów pni.

c. Załącznik graficzny

d. Druk oświadczenia

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

   

 

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.