,     

Maj 2017

Poczta przez WWW

Statystyki
Wejść : 7530703
Unikalnych : 5035828
Obecnie : 19
Zalogowanych : 0
Powrót

Inwestycje

 

Nazwa zadania:  Remont dróg na terenie gminy Łopuszno

Wykonawca zadania: Budownictwo Drogowe

„BUDAR" Sp. z o.o.

Królewiec Poprzeczny 15, 26-212 Smyków

Zakres robót Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni dróg w miejscowościach: Czałczyn Zastawie - Bosowa, Barycz - Antonielów, Dobrzeszów - Nowek, Krężołek - Sarbice Pierwsze, Czałczyn (łącznik), Czałczyn (od drogi woj. Nr 728), Czartoszowy Małe, Olszówka - Borki (II etap), Rudniki - Krężołek, Snochowice - Komorniki, Jedle - Marianów, Łopuszno ul. Imielnia (I etap).
Termin wykonania: 30.09.2010 r.
Wartość zadania: 1 989 128,97 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
   

Nazwa zadania:  Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

Wykonawca zadania: EKO-INVEST

Marcin Kowalski

ul. Skrajna 4, 25-214 Kielce

Zakres robót Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią
i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego na działce oznaczonej numerem 361 w Łopusznie - obiekt budowlany kategorii IX, polegającej na dobudowie do istniejącego budynku socjalno-świetlicowego zaplecza kuchennego z pokojami hotelowymi
z wewnętrzna instalacją wodno-kanalizacyjną, kotłownią olejową, budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 9,8 m3, budowie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, przebudowę odcinka linii napowietrznej n/n celem zasilenia obiektu według projektu budowlanego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie budynku socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi;

b) roboty sanitarne - instalacje wewnętrzne wod.-kan.;

c) roboty sanitarne - instalacja grzewcza i technologia kotłowni;

d) roboty sanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej;

e) roboty elektryczne - wewnętrzna instalacja elektryczna;

f) wyposażenie kuchni;

g) roboty drogowe - podjazd postojowy;

h) roboty drogowe - parking zatokowy;

i) zieleń niska i wysoka..

Termin wykonania: 31.01.2011 r.
Wartość zadania: 1 282 412,83 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 50% dotacje - 50%
   

Nazwa zadania:  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antonielów gmina Łopuszno z przyłączami domowymi i włączeniem go w istniejący system wodociągowy gminy

Wykonawca zadania: „EKOPLAST"

Dąbrowska, Wydrych

Spółka Jawna w Jędrzejowie

ul. Szansa 2, 28-300 Jędrzejów

Zakres robót

wykonanie odwodnienia;

wykonanie robót ziemnych przygotowawczych, wykopów pod wodociąg;

wykonanie podsypek i obsypek filtracyjnych;

ułożenie wodociągu;

wykonanie komory zasuw;

wykonanie rur ochronnych;

wykonanie przecisków;

wykonanie hydrantów;

roboty ziemne wykończeniowe - zasypanie, zagęszczenie gruntu oraz wywiezienie nadmiaru;

wykonanie oznakowania wodociągu.

Termin wykonania: 31.12.2010 r.
Wartość zadania: 1.102.137,63 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 59,1% dotacje - 40,%
   

Nazwa zadania:  REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: NARAMÓW ORAZ SNOCHOWICE UL. SOJAWA

Wykonawca zadania: Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT"

Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17,

26-052 Nowiny

Zakres robót


wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości od 11 do 12 cm;

wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (jak dla warstwy ścieralnej) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka standard I.

Naramów (długość 1 540 mb, 5 697 m2);

Snochowice ul. Sojawa (długość 380 mb, 1 140 m2).

 

Termin wykonania: 24.01.2010 r.
Wartość zadania: 256.147,60 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
   

Nazwa zadania:  URZĄDZENIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNO

Wykonawca zadania: Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego

„Dąbrówka" Janina Lesińska

Tumlin - Dąbrówka Nr 9c

26-050 Zagnańsk

Zakres robót


roboty rozbiórkowe (wycinka drzew i krzewów, demontaż elementów stalowych - tablice ogłoszeniowe, słupy, przystanek autobusowy, itp., rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie ścieżek ze żwiru, rozebranie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie terenu pod trawniki i nasadzenia, rozbiórka istniejącego murku z kamienia);

roboty budowlano-remontowe (odnowienie istniejących murków z kamienia, wykonanie nowych murków z piaskowca czerwonego, przekrycie kanału odwadniającego, wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki granitowej i płyt granitowych, wykonanie chodników z kostki granitowej i płyt granitowych, wykonanie placu z kostki granitowej i płyt piaskowca czerwonego, wykonanie miejsca centralnego z nieregularnych płyt piaskowca czerwonego i głazów piaskowca czerwonego, wykonanie przystanku autobusowego, wykonanie azylu przy przejściu dla pieszych, zamontowanie oświetlenia na placu, wykonanie ławki półokrągłej, wykonanie trawników, wykonanie nasadzeń roślin kwitnących, dokonanie odnowienia drzew istniejących, zamontowanie ławek, koszy na śmieci i tablic ogłoszeniowych i informacyjnych).

 

Termin wykonania: 20.12.2009 r.
Wartość zadania: 891.079,83 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 51% dotacje - 49%
   

Nazwa zadania:  Zadanie Nr 2 - Remont dróg gminnych w miejscowościach: Olszówka (do lasu), Piotrowiec - Czubacz, Czałczyn - Krężołek, Nowek Dolny, Dobrzeszów - Podewsie, Olszówka - Borki, Marianów - Kolonia Jedle, Marianów Duży

Wykonawca zadania:   Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Górki Szczukowskie 1, k/Kielc, 26-065 Piekoszów
Zakres robót

Remont dróg gminnych w miejscowościach:
- Olszówka (do lasu) (długość 605 mb, 2117,5 m2)
- Piotrowiec - Czubacz (długość 506 mb, 1482,8 m2)
- Czałczyn - Krężołek (długość 410 mb, 1459 m2)
- Nowek Dolny (długość 156 mb, 4766 m2)
- Dobrzeszów - Podewsie (długość 554 mb, 1686 m2)
- Olszówka - Borki (długość 510 mb, 2040 m2)
- Marianów - Kolonia Jedle (długość 465 mb, 1521 m2)
- Marianów Duży (długość 820 mb, 3280 m2)

Termin wykonania: 19.10.2009 r.
Wartość zadania: 699.736,54 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
 

Nazwa zadania:  Zadanie Nr 1 - Remont dróg gminnych w miejscowościach:
Skałka Polska, Fanisławice - Przymiarki, Lasocin (do bloków), Fanisławice - Hucisko, Ruda Zajączkowska, Antonielów Południowy, Antonielów Środkowy, Antonielów Północny.

Wykonawca zadania:   Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Górki Szczukowskie 1, k/Kielc, 26-065 Piekoszów
Zakres robót

Remont dróg gminnych w miejscowościach: - Skałka Polska (długość 245 mb, 735 m2) - Fanisławice - Przymiarki (długość 775 mb, 2830,5 m2) - Lasocin (do bloków) (długość 310 mb, 1322,4 m2) - Fanisławice - Hucisko (długość 1070 mb, 3808 m2) - Ruda Zajączkowska (długość 430 mb, 1667 m2) - Antonielów Południowy (długość 2575 mb, 9.077,5 m2) - Antonielów Środkowy (długość 490 mb, 1574 m2) - Antonielów Północny (długość 560 mb, 2070 m2)

Termin wykonania: 19.10.2009 r.
Wartość zadania: 899.463,37 zł  brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
 

Nazwa zadania:  „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Wykonawca zadania: Konsorcjum Firm:
SPRING Andrzej Łataś
ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce - Lider Konsorcjum
oraz
Media Stadion Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin - Członek Konsorcjum
Zakres robót


Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m); Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 m x 28,1 m)

Termin wykonania: 29.10.2009 r.
Wartość zadania: 1.219.487,65 zł brutto
Źródła finansowania: gmina - 45,39% dotacje - 54,61%
 

Nazwa zadania:  „Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Antonielów, Czartoszowy, Marianów, Jedle, Lasocin"

Wykonawca zadania: Firma Handlowo-Usługowa
„RAF PEX" Rafał Pięta
Os. Brożka 24/1, 29-100 Włoszczowa
Zakres robót:

Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Antonielów (stacja trafo Antonielów Południowy); Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Czartoszowy (stacja trafo Czartoszowy 1); Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Marianów (stacja trafo Marianów Karolinów); Modernizacja i dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jedle; Modernizacja i dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lasocin (stacja trafo Lasocin 3 - Ferma);

Termin wykonania: 17.09.2009 r.
Wartość zadania: 72.570,62 zł brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
 

Nazwa zadania:  Zadanie Nr 2 - Lasocin (Łazy), Nowek Górny, Piotrowiec-Stara Wieś-Kleki, Podewsie.

Wykonawca zadania: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
Zakres robót:

Remont drogi gminnej w miejscowości Lasocin (Łazy) o długości 810 mb (3394 m2);  Remont drogi gminnej w miejscowości Nowek Górny o długości 1230 mb (4601 m2);  Remont drogi gminnej w miejscowości Piotrowiec - Stara Wieś - Kleki o długości 848 mb (2968 m2;  Remont drogi gminnej w miejscowości Podewsie o długości 1050 mb (3733 m2).

Termin wykonania: 17.12.2008 r.
Wartość zadania: 660.613,35 zł brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
 

Nazwa zadania:  Zadanie Nr 1 - Snochowice - Eustachów, Łopuszno ul. N. Żurowskiej Machałowej II etap, Łopuszno ul. Źródlana, Łopuszno ul. Szkolna, Wielebnów-Poducie.

Wykonawca zadania: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
Zakres robót:

Remont drogi gminnej Snochowice-Okrajek-Orczów-Eustachów o długości 2.396 mb (12.358 m2); Remont drogi gminnej w Łopusznie ul. N. Żurowskiej Machałowej (II etap) o długości 92 mb (403 m2); Remont drogi gminnej w Łopusznie ul. Źródlana, o długości 118 mb (472 m2); Remont drogi gminnej w Łopusznie ul. Szkolna, o długości 231 mb (1598 m2); Remont drogi gminnej w miejscowości Wielebnów-Poducie, o długości 452 mb (1582 m2);

Termin wykonania: 17.12.2008 r.
Wartość zadania: 987.703,51 zł. brutto
Źródła finansowania: gmina - 60,25% dotacje - 39,75
 

Nazwa zadania:  „Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Łopuszno, Jasień, Skałka Polska, Antonielów Północny, Czartoszowy"

Wykonawca zadania: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Bolesław Pruski
ul. Kapitana Stoińskiego 14
26-230 Radoszyce
Zakres robót:

Łopuszno, Zakładowa 51 mb 4 szt. opraw sodowych, Jasień 350 mb, 7 szt. opraw sodowych, Skałka Polska 7 szt. opraw sodowych, Antonielów Północny 8 szt. opraw sodowych, Czartoszowy 22 szt. opraw sodowych.

Termin wykonania: 12.12.2008 r.
Wartość zadania: 40.188,99 zł. brutto
Źródła finansowania: gmina - 100%
 

 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [Wszystko]   

   
« powrót
do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2017 ESC S.A.